Nasze witryny używają cookies. Przeczytaj o naszej polityce cookies

Zarejestruj się

Prosimy o wypełnienie formularza w najlepszym możliwym stopniu, co pozwoli nam znaleźć dla Ciebie oferty, których szukasz.
Jeżeli używasz iPhone’a lub iPada, będziesz musiał udzielić zgody na dostęp do iClouda. 

Please enter a postcode
Brak wybranego pliku
Prześlij plik większy niż 0 bajtów
Wspierane formaty plików .doc .docx .pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTO W SERWISIE

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest HR GO Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy Ul. Legnickiej 48G, zwana dalej „Administratorem” lub „HR GO”, wroclaw@hrgorecruitment.pl.


 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w następującychcelach:

 1. w celu utworzenia i umożliwienia Ci korzystania z konta w naszym serwisie w ramach świadczonej przez nas usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu ich przyporządkowania do ofert zatrudnienia przekazywanych HR GO przez potencjalnych pracodawców, aby w ramach korzystania z bezpłatnego konta umożliwić Ci udział w rekrutacjach przeprowadzanych przez HR GO – oceny umiejętności,doświadczenia, kwalifikacji i przydatności do pracy na danym stanowisku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu możemytakżeprzetwarzać Twoje dane, aby się z Tobąskontaktować telefonicznie lub e-mailowo, by móc zadać Ci dodatkowe pytania czy teżumówićsię z Tobą na spotkanie w ramach procesu rekrutacji.

Na naszej stronie internetowej, zakładając konto w serwisie, możeszzłożyć CV. Dane zawarte w tych plikach zamieszczasz dobrowolnie. Przetwarzamy je jedynie w celu oceny spełnienia kryteriów i posiadania kompetencji na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja. Oceniamy, czy Twoje wykształcenie,doświadczenie i znajomośćjęzykówspełniają wymogi ogłoszenia oraz czy wynagrodzenie odpowiada Twoim oczekiwaniom,

 1. możemytakżeprzetwarzać Twoje dane w celu promocji oferowanych przez nas usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest marketing bezpośredni naszych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. Twoje dane możemytakżeprzetwarzać w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz ochrony naszych praw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. WSPÓŁADMINISTRATORZY

Abywesprzećproces rekrutacji współadministratorami danych będątakżepozostałespółki z grupy HR GO (HR GO Plc Subsidiaries, Airport Placements Limited company no. 7075423, Discoverable Limited company no. 3507996, Eclipse Business Services company no. 3618462, Eclipse Group Solutions Ltd company no. 312995, Gel Resourcing Ltd company no. 11109738, Hr Go (Doncaster) Limited company no. 3862053, Hr Go (Dover) Limited company no. 3532127, Hr Go (Driving Fenlands) Limited company no. 3354927, Hr Go (Driving North) Limited company no. 2125953, Hr Go (Driving South) Limited company no. 4347933, Hr Go (Driving) Limited company no. 4561605, Hr Go (Glasgow) Limited company no. 4561639, Hr Go (Huntingdon) Limited company no. 3267214, Hr Go (Kent) Limited company no. 2557636, Hr Go (Liverpool) Limited company no. 3618677, Hr Go (Newcastle) Limited company no. 3862064, Hr Go (Norwich) Limited company no. 4347954, Hr Go (Somerset) Limited company no. 5232350, Hr Go Recruitment Limited company no. 5798112, Hr Go Recruitment (Luton) Limited company no. 3507999, Hr Go Recruitment (Sussex) Limited company no. 6258705, Hr Go Recruitment (Sw) Limited company no. 5885763, Hr Go( Northampton) Limited company no. 4475138, Recruitment Holdings Limited company no. 2169157, Red Berry Recruitment Limited company no. 5971438, Rhl (Bristol) Limited company no. 4561566, Space Between Group Limited company no. 5798165, Teachright (Hbb) Limited company no. 3618445, Teachright (Kent) Limited company no. 5522702 - with their registered office on Wellington House Church Road, Ashford Kent TN1RE UK; Eclipse Poland Limited Spolka z o.o. o nr KRS: 0000350672 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48g, 54-202 Wrocław; Recruitment Holdings Pty Ltd company no. 623035147 with its registered office in Viden Gropu Pty LTD, Ground Floor, 22 Mayneview Street, Milton, QLD 4064 Australia). Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, przysługujące Ci na mocy RODO, będą realizowane przez nas, HR GO Recruitment Sp. z o.o. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia Ci prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak równieżrealizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych mogąbyć pracodawcy szukający z nasząpomocąpracowników/współpracowników, którzy będą ich osobnymi administratorami – Twoje dane mogązostać im przekazane, abyśmy w pełni mogli wykonać dla Ciebie usługęumożliwiającą Ci pomyślnezakończenie procesu rekrutacji w ramach usługi konta w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W pewnych sytuacjach (jeśliprzekazujemy Ci klauzulęinformacyjną pracodawcy, który z nasząpomocą szuka pracownika oraz w jego imieniu prosimy o zgodę na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych) HR GO możedziałać jako podmiot przetwarzający tego pracodawcy).

Ponadto Twoje dane możemyudostępnić osobom i podmiotom z nami współpracującym, czyli podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególnościusługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (zazwyczaj na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

 1. CZAS, PRZEZ JAKI PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Będziemyprzechowywać Twoje dane jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne. Zazwyczaj będzie to okres nie dłuższyniż 2 lata od Twojej ostatniej aktywności na naszej stronie, chyba że przepisy prawa będąwymagały,byśmy przechowywali Twoje dane dłużej.

Poupływiewyżejwymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. TWOJE PRAWA

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twojąszczególnąsytuacją, a takżewobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możeszzostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytańzwiązanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

Masztakże prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśliuważasz i potrafisz uzasadnić,że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne,abyśmógł/mogłabraćudział w procesach rekrutacji, a takżeotrzymywać od nas wiadomości. W przypadku rekrutacji związanej z zawarciem umowy o pracę niepodanie danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa pracy nie wpłynie na ten proces.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Żadne decyzje względem Ciebie nie będąopierane na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. PRZEKAZANIE DANYCH PODMIOTOM SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe mogąbyć przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez KomisjęEuropejską. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Tarcza Prywatności(więcejinformacji na ten temat pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Więcejszczegółówdotyczących danych odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdziesz w zakładce Politykaprywatności. 


Pokaż więcej informacjiZarejestruj moje konto