REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HR GO RECRUITMENT SP. Z O.O.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez spółkę HR GO Recruitment Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.hrgorecruitment.pl/, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest HR GO Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48G, 54-202 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782120, NIP: 5252787806, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
 2. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej https://www.hrgorecruitment.pl/. Korzystanie ze strony internetowej https://www.hrgorecruitment.pl/ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, będącej częścią Serwisu.

DEFINICJE

 1. HR GO lub Usługodawca – rozumie się przez to HR GO Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy Ul. Legnickiej 48G, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782120, NIP: 5252787806, kapitał zakładowy 5000,00 zł, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://www.hrgorecruitment.pl/, za pośrednictwem którego spółka HR GO Recruitment Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 5. Świadczenie usług droga elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Informacja handlowa - oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku HR GO Recruitment Sp. z o.o., dostępną w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. Informacje handlowe dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. HR GO Recruitment Sp. z o.o. za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:
 2. udostępnia Usługobiorcy na indywidualne żądanie informacje umieszczone w Serwisie, poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL,
 3. udostępnia w Serwisie oferty pracy i współpracy z HR GO oraz współpracującymi z HR GO podmiotami, a także umożliwia Usługobiorcy zapoznanie się z tymi ofertami, w tym ich sortowanie według odpowiednich sektorów,
 4. umożliwia Usługobiorcy aplikowanie na wybraną przez siebie ofertę pracy lub współpracy wraz z przesłaniem CV za pośrednictwem Serwisu oraz możliwością wykorzystania przesłanego CV przez HR GO w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 5. umożliwia Usługobiorcy posiadanie konta w Serwisie wraz z przypisaniem do konta swojego CV oraz wykorzystania go w przyszłych rekrutacjach, w celu rozwoju ścieżki kariery, a także otrzymywania alertów o ciekawych ofertach pracy pod rozwój kariery danego kandydata,
 6. udostępnia Usługobiorcy informacje o działalności HR GO,
 7. udostępnia Usługobiorcy informacje oraz porady na temat poszukiwania pracy, rozwoju osobistego, procesu rekrutacji itp.,
 8. udostępnia Usługobiorcy dane kontaktowe managerów i konsultantów HR GO odpowiedzialnych za rekrutację oraz współpracę z klientami.
 9. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
 2. posiadać podłączenie do Internetu,
 3. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
 6. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 7. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 8. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 9. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 10. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 11. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 12. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku aplikacji w danym procesie rekrutacji bądź założenia konta w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do umieszczonych w Serwisie formularzy będą przetwarzane przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. zawiera zakładka zawarta w Serwisie: Polityka Prywatności i Cookies (https://www.hrgorecruitment.pl/polityka-prywatnos-ci-i-pliko-w-cookies).
 4. Podanie adresu e-mail Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. informacji marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 6. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę HR GO, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez HR GO. W takim przypadku HR GO zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone w Serwisie.
 2. Umowa o świadczenie usług wskazanych w pkt. III ust. 1 lit. a-b oraz e-g zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.
 3. Dokonanie przez Usługobiorcę zgłoszenia uczestnictwa w usługach świadczonych przez HR GO za pośrednictwem Serwisu wskazanych w pkt. III ust. 1 lit. c-d powyżej, następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu. HR GO zastrzega sobie skuteczność dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze od spełnienia przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Serwisie. Umowa o charakterze ciągłym, jakim jest umowa o umożliwienie posiadania konta w Serwisie ulega rozwiązaniu wraz z rezygnacją Usługobiorcy z usługi. Umowa o umożliwienie udziału w procesie rekrutacji ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem procesu rekrutacji dotyczącego oferty pracy lub współpracy, na którą aplikował Usługobiorca bądź – w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę chęci wykorzystania przez HR GO jego CV w następnych procesach rekrutacyjnych – wraz z cofnięciem tej zgody przez Usługobiorcę.
 4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez HR GO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią. HR GO Recruitment Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Korzystając z usług świadczonych przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez HR GO Recruitment Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. HR GO zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. HR GO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności HR GO nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez HR GO za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu, a w trakcie zawierania i realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z jego warunkami.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  2. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  3. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wroclaw@hrgorecruitment.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. HR GO Recruitment Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5 poniżej.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu posiadania konta w Serwisie) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://www.hrgorecruitment.pl/ i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: wroclaw@hrgorecruitment.pl w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowach zawieranych przez HR GO lub za pośrednictwem HR GO z Usługobiorcą pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych umów.
 6. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 21 listopada 2019 r.